Skip เกียรติยศและความภาคภูมิใจ

เกียรติยศและความภาคภูมิใจ

เกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย ดี
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี
ปีงบประมาณ 2556

เกียรติบัตร

สองปีการศึกษาที่เปิดทำการ
( ปีการศึกษา 2554-2555 )
กับหนึ่งรางวัลระดับชาติ

สถานศึกษาดีเด่น

สถานศึกษาดีเด่น
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
Skip ปัญจรักษ์

ปัญจรักษ์

ปัญจรักษ์ หมายถึง การดูแล รักษา ธำรงไว้ซึ่งสิ่งสำคัญทั้ง ๕ ให้คงอยู่ในสังคมไทยเราตลอดไป ประกอบด้วย
๑. ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ แม่และผู้มีพระคุณ
๒. การยึดมั่นในความดี
๓. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
๔. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. การสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทย
Skip ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนปัญจรักษ์ เป็นสถานศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ที่เลขที่ 133 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043 550211 ภายใต้การบริหารงานของ ดร.สง่า ไชยมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญจรักษ์ ที่มีประสบการณ์การบริหารงานเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมากว่า 40 ปี และคุณครูประนอม ปัญจรักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิชาการ การจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554 และได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยอนุญาตให้รับนักเรียน และเปิดทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล 1-2-3 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2554 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้สูงสุด 240 คน และในปีการศึกษา 2555 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนได้สูงสุด 610 คน
Skip ข้อมูลทั่วไปSkip งานอาคารสถานที่ปัญจรักษ์

งานอาคารสถานที่ปัญจรักษ์

ก่อสร้างอาคาร 3
-->ความคืบหน้าระยะที่ 1
-->ความคืบหน้าระยะที่ 2
-->ความคืบหน้าระยะที่ 3
ก่อสร้างอาคารปฐมวัย
-->อาคารปฐมวัย 1
-->อาคารปฐมวัย 2
-->อาคารปฐมวัย 3
ก่อสร้างหอประชุม
ก่อสร้างโรงอาหาร
ก่อสร้างอาคารหลังแรก
Skip สีประจำโรงเรียนปัญจรักษ์

สีประจำโรงเรียนปัญจรักษ์

สีเขียว : สีแดง
เขียวแดง
Skip พันธุ์ไม้นานาพรรณที่ปัญจรักษ์

พันธุ์ไม้นานาพรรณที่ปัญจรักษ์

ดอกไม้สวยๆ
Skip ต้นไม้ประจำโรงเรียนปัญจรักษ์

ต้นไม้ประจำโรงเรียนปัญจรักษ์

กาสะลองคำ
กาสะลองคำ
Skip 4 คณะรวมใจ...ในปัญจรักษ์

4 คณะรวมใจ...ในปัญจรักษ์

คณะสีฟ้า(แก้วเจ้าจอม)
แก้วเจ้าจอม
+ งานกีฬาสี กีฬาไทย ครั้งที่ 2 new
คณะสีส้ม(หางนกยูง)
หางนกยูง
+ งานกีฬาสี กีฬาไทย ครั้งที่ 2 new
คณะสีชมพู(พญาเสือโคร่ง)
พญาเสือโคร่ง
+ งานกีฬาสี กีฬาไทย ครั้งที่ 2 new
คณะสีเหลือง(ราชพฤกษ์)
ราชพฤกษ์
+ งานกีฬาสี กีฬาไทย ครั้งที่ 2 new
Skip กิจกรรมผู้บริหาร ครู บุคลากร

กิจกรรมผู้บริหาร ครู บุคลากร

ปีการศึกษา 2557
+ ประชุมเชิงปฏิบัติการ new

ปีการศึกษา 2556
+ ผอ. ร่วมงานวันครู 57
+ คณะครูร่วมงานวันครู

+ สืบสานงานลอยกระทง
+ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุด 1
+ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุด 2

ปีการศึกษา 2555
+ รำถวายเจ้าปู่หอเงิน
+ วันบัณฑิตน้อย
+ วันครู 2556
--> ขบวนพาเหรด ชุด 1
--> ขบวนพาเหรด ชุด 2
--> ขบวนพาเหรด ชุด 3
--> บูรพาจารย์
--> สังสรรค์วันครู
+ วันเด็ก-กีฬาสี กีฬาไทย ครั้งที่ 1
--> ชักเย่อ
--> เหยียบลูกโป่ง ชุด 1
--> เหยียบลูกโป่ง ชุด 2
+ งานวันคริสต์มาส ชุดที่ 1
+ งานวันคริสต์มาส ชุดที่ 2
+ กีฬาครูเอกชน ครั้งที่ 2 ชุด 1
+ กีฬาครูเอกชน ครั้งที่ 2 ชุด 2
+ ประชุมครู
+ อบรมการใช้ Taplet
+ อบรมครู 2 ส.ค. 55
+ อบรมครู 1 มิ.ย. 55

ปีการศึกษา 2554
+ ประชุมครู
+ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
+ แข่งกีฬาครูเอกชน ครั้งที่ 1

Skip สัมพันธ์ชุมชน

สัมพันธ์ชุมชน

+ วันลอยกระทง
+ วันออกพรรษา
+ ประเพณีบุญบั้งไฟ
Skip ประเภทของรายวิชาSkip หลักความพอเพียง

หลักความพอเพียง

...พอหนึ่ง คือ พอมี
เกียรติศักดิ์ศรีไม่ต้อยต่ำ
มีทรัพย์พอหนุนนำ
ทุกเช้าค่ำไม่ยากเย็น
...พอสอง คือ พอกิน
มีชีวิตไม่ลำเค็ญ
กายใจไร้กรรมเวร
หมดทุกข์เข็ญเพราะพอกิน
...พอสาม คือ พออยู่
ไม่หดหู่ชั่วชีวิน
มีบ้านสมใจจินต์
เทพราชินทร์ช่วยอวยชัย
...พอสี่ คือ พอรู้
ไม่อดสูอับอายใคร
พูดคุยกับผู้ใด
ย่อมพอใจภูมิปัญญา
...พอห้า คือ พอเพียง
มีพอเลี้ยงทุกชีวา
ลูกเมียเปรมปรีดา
เชิดชูหน้าบรรพชน.
Skip คำคมเตือนจิต/คำกลอนสอนใจ

คำคมเตือนจิต/คำกลอนสอนใจ

เพราะแสวงหา...มิใช่เพราะรอคอย
เพราะเชี่ยวชาญ...มิใช่เพราะโอกาส
เพราะสามารถ...มิใช่เพราะโชคช่วย
ดังนี้แล้ว...
ลิขิตฟ้า...หรือจะสู้มานะตน.

@@@@@
ถ้าสติไม่มา...ปัญญาก็ไม่มี.

@@@@@

หนทางยาวไกลนับหมื่นลี้
ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกก่อนเสมอ.

@@@@@

การฝึกตัวเองสร้างตนเอง
พยายามเอาชนะตนเอง
เป็นกฎแห่งความเจริญ.
@@@@@

เจอคนเก่ง...จงเรียนรู้จากเขา
เจอคนงี่เง่า...ให้เอามาสอนตัวเอง.

@@@@@

จิตใจดี...คิดดี...คงดีนัก
พูดดี...มีคนรัก...มากมายเหลือ
กระทำดี...ได้ดี...มีเหลือเฟือ
ไม่ควรเบื่อ...ทำดี...ทุกที่ทาง.
@@@@@

รักษาจิตให้ดี
ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง
มีสติอย่าให้พร่อง
ความเศร้าหมองจะหมดไป.

@@@@@

ระบบดี...คนดี...ต้องดีแน่
ระบบดี...คนแย่...พอแก้ไข
ระบบแย่...คนดี...มีทางไป
ระบบแย่...คนไม่เอาไหน...
บรรลัยเอย...
@@@@@

Skip คําคมจากขงเบ้ง

คําคมจากขงเบ้ง

คำคม1

********

คำคม2

********

คำคม3

********

คำคม4

********

คำคม5

********

คำคม6

********
ถ้าคุณหัวเสีย...คุณจะเสียหัว.
*****
ถ้าคุณคิดจะเป็นใหญ่
คุณก็จะได้เป็นใหญ่
ถ้าคุณคิดอยากเป็นอะไร
คุณก็จะได้เป็นสิ่งนั้น.

*****
นกทำรังให้ดูไม้
ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจ.

*****
มังกรถ้าไร้หัว...หางก็ตีกันเอง
ถ้าคานบนเอน...คานล่างก็เบี้ยว
ถ้าเสาเอกเฉียง...เสาโทก็เฉ.
*****
คนมองไม่เห็นการณ์ไกล
ภัยก็จะมาถึงตัว
คนไม่รู้จักตัดไฟ
ภัยก็จะน่ากลัว.
*****
ไม้คด...ใช้ทำขอ
เหล็กงอ...ใช้ทำเคียว
แต่...
คนคดเคี้ยว...ใช้ทำอะไรไม่ได้เลย.
*****
เมื่อเสียหลักก็ต้องหลบอย่างฉลาด
เมื่อพลั้งพลาดต้องรู้หลีกใส่ปีกหาง
ค่อยๆ คิด ค่อยๆทำ ค่อยคลำทาง
จึงจะย่างสู่จุดหมายเมื่อปลายมือ.

*****
การบริหาร คือ... การทำงานให้สำเร็จ
โดยอาศัยมือผู้อื่น...
*****
ผู้ปกครองระดับธรรมดา
ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับกลาง
ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่
ผู้ปกครองระดับสูง
ใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่.
*****
ข้าพเจ้ายอมทรยศต่อคนทั้งโลก
ดีกว่าให้คนในโลกทรยศต่อข้าพเจ้า.
*****
เป็นแม่ทัพแล้วไม่กล้าตัดหัวคน
เป็นแม่ทัพที่ดีไม่ได้.

*******

Skip หน้าหลักSkip ข่าวคราวโรงเรียนเอกชน

ข่าวคราวโรงเรียนเอกชน

Skip สพป./สพม.ร้อยเอ็ดSkip โรงเรียนเอกชนร่วมอุดมการณ์Skip เครือข่ายการเรียนรู้Skip แหล่งข้อมูลดี..ดี.อนุบาล

แหล่งข้อมูลดี..ดี.อนุบาล

Skip สถิติผู้เยี่ยมชมปัญจรักษ์

สถิติผู้เยี่ยมชมปัญจรักษ์

ข่าวและประกาศ

logo PR
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วมงานบัณฑิตน้อย 2560
โดย Admin User - พุธ, 21 มีนาคม 2018, 04:53AM
 
bandit2560

kin301

kin302

kin303

kin304

kin305

kin306

kin307
logo PR
งานบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560
โดย Admin User - พุธ, 14 มีนาคม 2018, 11:26AM
 
bandit2560
logo PR
นักเรียน Gifted Program ประจำปีการศึกษา 2561
โดย Admin User - พุธ, 14 มีนาคม 2018, 03:52AM
 
Gifted1

Gifted2
logo PR
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โดย Admin User - อาทิตย์, 31 ธันวาคม 2017, 01:04PM
 
logo PR
HAPPY NEW YEAR 2018
โดย Admin User - อาทิตย์, 31 ธันวาคม 2017, 01:03PM
 
HAPPY NEW YEAR 2018
logo PR
ยินดีต้อนรับทุกวันค่ะ
โดย Admin User - ศุกร์, 8 กันยายน 2017, 06:21AM
 
panjarak school
logo PR
ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน
โดย Admin User - ศุกร์, 18 สิงหาคม 2017, 09:23AM
 
THANK YOU<<<>>>THANK YOU<<<>>>THANK YOU<<<>>>THANK YOU<<<>>>THANK YOU<<<>>>THANK YOUThank You
THANK YOU<<<>>>THANK YOU<<<>>>THANK YOU<<<>>>THANK YOU<<<>>>THANK YOU<<<>>>THANK YOU
logo PR
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย Admin User - ศุกร์, 18 สิงหาคม 2017, 09:23AM
 

SCI.PR01

SCI.PR02

SCI.PR03
logo PR
สวนผักปลอดสารพิษที่โรงเรียนปัญจรักษ์
โดย Admin User - ศุกร์, 18 สิงหาคม 2017, 04:36AM
 

vegetable
logo PR
ค่ายวิชาการระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559
โดย Admin User - ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2017, 10:19AM
 
โรงเรียนปัญจรักษ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะกระบวนการทำงาน และเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ ในโอกาสนี้ต้องกราบขอบพระคุณ ดร.สง่า ไชยมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญจรักษ์ ทีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกิจกรรมวิชาการในครั้งนี้ ขอบคุณคณะคุณครูระดับสายชั้นอนุบาลทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สำหรับลูกๆ ขึ้น และขอบใจลูกๆ ระดับชั้นอนุบาล 3 ทุกคนที่ตั้งใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างดียิ่ง...ขอให้ลูกๆ ตั้งใจเรียน กอบโกยเอาความรู้ที่คณะคุณครูเตรียมมามอบให้ และเป็นเด็กดีนะคะ....ลูกๆ น่ารักทุกคนเลยค่ะ....admin ยืนยันได้...ยิ้ม
ค่ายวิชาการ

Skip เรารักในหลวง

เรารักในหลวง

เรารักในหลวง01
ทรงพระเจริญ
เรารักในหลวง

ทรงพระเจริญ

เรารักในหลวง04

เรารักในหลวง12
วันใด...ที่รู้สึกเหนื่อยและท้อ ขอให้มองถึงการทรงงานหนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจ

King 10
ทรงพระเจริญ
Love King
โรงเรียนปัญจรักษ์
ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ที่แวะเยี่ยมชม
เว็บไซต์โรงเรียนปัญจรักษ์
Skip สวัสดีปีใหม่ 2561

สวัสดีปีใหม่ 2561

ส.ค.ส. 2557
สวัสดีปี 2557
Skip Merry Christmas 2017

Merry Christmas 2017

Merry

card
Skip สวัสดีปีใหม่ไทย 2560

สวัสดีปีใหม่ไทย 2560

songkran2
อิ่มบุญ สุขใจ รื่นเริง
วันสงกรานต์
สวัสดี ปีใหม่ ไทยบรรจบ
วาระครบ รอบปี ศรีสมัย
ขออำนาจ แห่งคุณ พระรัตนตรัย
อำนวยชัย บันดาล ประทานพร.
Skip สวัสดีปีใหม่ 2560

สวัสดีปีใหม่ 2560

ขอให้ปีนี้เป็นเปีนปีทองของท่าน
ปีแห่งพลังสร้างสรรค์
ปีแห่งความเข้มแข็ง
ปีแห่งความมุ่งมั่นสู่อนาคตที่งดงาม
We wish you a New Year
Of hope, joy, success and prosperity.
Skip ปฏิทินปฏิบัติงานปีกศ. 2557

ปฏิทินปฏิบัติงานปีกศ. 2557

>> 19 พฤษภาคม 2557
=>
เปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2557
=> ปฐมนิเทศ
Skip วันเปิด/ปิดเรียน ปีกศ. 2556

วันเปิด/ปิดเรียน ปีกศ. 2556

+ ภาคเรียนที่ 1
* เปิดเรียน
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
* ปิดเรียน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

+ ภาคเรียนที่ 2
* เปิดเรียน
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556
* ปิดเรียน
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557
Skip ปฏิทินปฏิบัติงานปีกศ. 2556

ปฏิทินปฏิบัติงานปีกศ. 2556

ภาคเรียนที่ 1
>>
25 มี.ค.-26 เม.ย. 2556
=> โครงการเรียนภาคฤดูร้อน
>> 12 เมษายน 2556
=> กิจกรรมวันสงกรานต์
>> 15 เมษายน 2556
=> ร่วมกิจกรรมสรงน้ำเจ้าปู่หอเงิน
>> 1 พฤษภาคม 2556
=> ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> 6 พฤษภาคม 2556
=> หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
>> 10 พฤษภาคม 2556
=>
นักเรียนรับอุปกรณ์การเรียน-เครื่องแต่งกาย-ตารางเรียน
>> 13 พฤษภาคม 2556
=> ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคาร 3)
>> 16 พฤษภาคม 2556
=>
เปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2556
=> ปฐมนิเทศ
>> 24 พฤษภาคม 2556
=> หยุดวันวิสาขบูชา
>> 25-26 กรกฎาคม 2556
=> ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556
>> 19 กันยายน 2556
=> ทดสอบการอ่านชั้น ป.3 และ ป.6
>> 21-22 กันยายน 2556
=> ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/2556
>> 25 กันยายน 2556
=> ทดสอบการอ่านชั้น ป.1-2-4 และ ป.5
>>
26-27 กันยายน 2556
=> ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2556
>> 30 กันยายน 2556
=> ปิดภาคเรียนที่ 1/2556
>> 4 ตุลาคม 2556
=> ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

ภาคเรียนที่ 2
>> 20 ตุลาคม 2556
=> ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
>> 21 ตุลาคม 2556
=> ลงทะเบียนเรียนระดับชั้นอนุบาล
>> 22 ตุลาคม 2556
=> ลงทะเบียนเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
>> 23 ตุลาคม 2556
=> วันปิยมหาราช
>> 24-25 ตุลาคม 2556
=> ประชุม/อบรมคณะครูเตรียมความพร้อมฯ
>> 28 ตุลาคม 2556
=>
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2556
>> 13 ธันวาคม 2556
=>
แข่งขันกีฬาสี กีฬาไทย ครั้งที่ 2
>> 27 ธันวาคม 2556
=>
Christmas & Happy New Year
>> 9-10 มกราคม 2557
=> ทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556
>> 6-7 มีนาคม 2557
=> อนุบาล 3 และ ป.6 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
>> 10-11 มีนาคม 2557
=> อนุบาล 1-2 และ ป.1-5 ทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
>> 12 มีนาคม 2557
=> อนุบาล 3 และ ป.6 ซ้อมใหญ่รับวุฒิบัตร
>> 14 มีนาคม 2557
=> วันบัณฑิตน้อย อนุบาล 3 และ ป.6 รับวุฒิบัตร
>> 15 มีนาคม 2557
=> ปิดภาคเรียนที่ 1/2556
>> 17 มีนาคม 2557
=> ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556
Skip ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

pranorm panjarak2552
นางสาวประนอม ปัญจรักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
kruaew28062560
28 มิถุนายน 2560
มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี
และความประพฤติดี

kruaew panjarak
1 กรกฎาคม 2559
วันทำงานปกติ
kruaew17032558
17 มีนาคม 2558
วันบัณฑิตน้อย ประจำปี กศ.2557

kruaewpr
******
kruaew12JULY2557
12 กรกฎาคม 2557
ร่วมประเพณีแห่เทียน อ.เสลภูมิ
วัยวุฒิสูงขึ้นเยอะเลย

kruaew7
4 เมษายน 2557
"บินไปให้ถึงฝัน"
ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา..
จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว
ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร
แค่บินไปให้ถึงฝัน..เท่านั้นพอ
kruaew9
5 เมษายน 2557
kruaew.pr
2 สิงหาคม 2556
k.aew
เข้ม...ขรึม
kruaew
19 พฤศจิกายน 2556
kruaew3
25 พฤศจิกายน 2556
******
คติในการทำงาน

******
อดีตไม่สำคัญ...ว่าเราเคยเป็นใคร
แต่สิ่งที่สำคัญ...มันอยู่ที่ว่า
วันนี้...เราจะเป็นใคร?
และวันพรุ่งนี้...
เราต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แค่ไหน?

******
ความรู้ คือ อำนาจ
******
ความสำเร็จ เกิดจากความยากลำบาก
ไม่มีความสำเร็จใด...ตกมาจากฟากฟ้า

******
แม้ไม่ได้ทุกอย่างที่หวังไว้
ก็มั่นใจในคุณค่ามหาศาล
หนึ่งส่วนจากเศษฝันเมื่อวันวาน
อาจสร้างงานเกียรติยศปรากฎไกล
******
ู้วิชาก็ให้รู้เป็นครูเขา
จึงจะเบาแรงตนช่วยขนขวาย
มีข้าไทใช้สอยค่อยสบาย
ตัวเป็นนายโง่เง่าบ่าวไม่เกรง
"กลอนสุนทรภู่-พระอภัยมณี"
******
อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธ
ประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝัก
สงวนคมสมนึกใครฮึกฮัก
จึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัย
"กลอนสุนทรภู่-เพลงยาวถวายโอวาท"
Skip เกี่ยวกับผู้จัดการ

เกี่ยวกับผู้จัดการ

Skip ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดร.สง่า ไชยมัง
ดร.สง่า ไชยมัง
Ph.D.

Dr.SanGa
ประธานมอบวุฒิบัตร
ร.ร.ปัญจรักษ์ ปีกศ.2556
Dr.San
12 สิงหาคม 2557
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
Dr.San
17 มีนาคม 2557
ดร.สง่า ไชยมัง

ดร.สง่า ไชยมัง
15 มกราคม 2557
Dr.San
22 พฤศจิกายน 2556
ดร.สง่า
7 พฤศจิกายน 2556
dr.sanga
23 มิถุนายน 2556
san29032556
29 มีนาคม 2556
sanga
2 สิงหาคม 2555

ปี 2555
Dr.san
ดร.สง่า ไชยมัง
Ph.D.
Skip เกี่ยวกับผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับผู้อำนวยการ

+ ร่วมงานวันครู 2557 new
+ ปีใหม่ 2557 ที่มุกดาหาร new
+ บริจาคเงินที่ร.ร.เสลภูมิ
+ ดร.สง่า ที่ Philippines
+ ดร.สง่า ที่ Panjarak
Skip เจ้าของโรงเรียนตัวจริง

เจ้าของโรงเรียนตัวจริง

korng
15 เมษายน 2557
ณ ดอนเจ้าปู่หอเงิน
น้องก้อง_2
17 มีนาคม 2557
น้องก้อง_3
ฉากสวย...อยากถ่ายรูปด้วย
น้องก้อง_1
ร.ร.ปัญจรักษ์เยี่ยมครับ
น้องก้องครับ
15 มกราคม 2557
น้องก้องถือพานพุ่มทองงานกีฬาสี ปี 2556
13 ธันวาคม 2556
korng13
13 เมษายน 2556
korng18032556
รับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
18 มีนาคม 2556
kong2
วันเด็ก ปี 2554
อนุพงษ์ ปัญจรักษ์
เด็กชายอนุพงษ์ ปัญจรักษ์
.: น้องก้อง :.
ชั้นอนุบาล 3/1 (ปี 2555)
Skip เรื่องราวเกี่ยวกับน้องก้อง

เรื่องราวเกี่ยวกับน้องก้อง

Skip ชุดนักเรียนชาย

ชุดนักเรียนชาย

pr2750

Skip ชุดนักเรียนชาย-หญิง

ชุดนักเรียนชาย-หญิง

student pr
Skip ชุดพลศึกษา

ชุดพลศึกษา

pr715
Skip ชุดพื้นเมือง (สาเกตุ)

ชุดพื้นเมือง (สาเกตุ)

pr8605
Skip ชุดบัณฑิตน้อย (ชาย)

ชุดบัณฑิตน้อย (ชาย)

korng02
น้องโด่ง+น้องก้อง
boy03
18 มีนาคม 2556
boy01
อนุบาล 3 รุ่น 2 ปีกศ.2555
pr8744
รวมภาพ ชุดบัณฑิตน้อย
Skip ชุดบัณฑิตน้อย (หญิง)

ชุดบัณฑิตน้อย (หญิง)

g06
แสดงความรู้สึกใันวันบัณฑิตน้อย
g02
บัณฑิตน้อยรุ่นที่ 2
g03
ปีการศึกษา 2555
g01
18 มีนาคม 2556
รวมภาพ ชุดบัณฑิตน้อย
Skip ชุดนอนชาย-หญิง

ชุดนอนชาย-หญิง

pr8569
Skip เหรียญทอง ปะติด ป.๑-๓

เหรียญทอง ปะติด ป.๑-๓

8422

ด.ญ.ธิติมา อาทิตย์ตั้ง

ด.ญ.อรวรรณ ลำเพย
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
การแข่งขัน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑-๓
ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของสถานศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
"สุดยอดคนเก่ง เด็กเอกชนไทย"
Skip เหรียญทอง ปะติด ป.๔-๖

เหรียญทอง ปะติด ป.๔-๖

4-6

ด.ช.เทวา มาศวรรณา
ด.ญ.ปิยรัตน์ ประเสริฐสังข์
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
การแข่งขัน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๔-๖
ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของสถานศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
"สุดยอดคนเก่ง เด็กเอกชนไทย"
Skip เหรียญเงิน ฉีกตัด ปฐมวัย

เหรียญเงิน ฉีกตัด ปฐมวัย

6729

ด.ช.เศรษฐโชค ชัยนา
ด.ญ.ณัชชา สิงห์สั่งถ้ำ
ด.ช.อนุสรณ์ มิไพฑูรย์

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
การแข่งขัน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับชาติ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของสถานศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
"สุดยอดคนเก่ง เด็กเอกชนไทย"
Skip เหรียญทอง กิจกรรมซอด้วง

เหรียญทอง กิจกรรมซอด้วง

natta

ด.ช.ณัฏฐากูร วรรณประภา
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
การแข่งขัน กิจกรรมซอด้วง (เดี่ยว)
ระดับชั้น ป.๑-๖
ระดับ สพป.รอ. เขต ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
Skip เหรียญทอง กิจกรรมซออู้

เหรียญทอง กิจกรรมซออู้

oomoam

ด.ญ.อัยดา แสวงสุข
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
การแข่งขัน กิจกรรมซออู้ (เดี่ยว)
ระดับชั้น ป.๑-๖
ระดับ สพป.รอ. เขต ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
Skip เหรียญทอง กิจกรรมการปะติด

เหรียญทอง กิจกรรมการปะติด

pa

ด.ญ.ธิติมา อาทิตย์ตั้ง
ด.ญ.อรวรรณ ลำเพย
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
การแข่งขัน กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพ
ด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑-๓
ระดับ สพป.รอ. เขต ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
Skip เหรียญทอง กิจกรรมฉีก ตัด ปะ

เหรียญทอง กิจกรรมฉีก ตัด ปะ

ch

ด.ช.อนุสรณ์ มิไพฑูรย์
ด.ญ.ณัชชา สิงห์สั่งถ้ำ
ด.ช.เศรษฐโชค ชัยนา
ได้รับรางวัล เหรียญทอง
การแข่งขัน กิจกรรมการสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ
ระดับชั้นปฐมวัย
ระดับ สพป.รอ. เขต ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
Skip เหรียญเงิน กิจกรรมซูโดกุ

เหรียญเงิน กิจกรรมซูโดกุ

zudo

ด.ญ.นิชธาวัลย์ เม่าสง่า
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
การแข่งขัน กิจกรรมซูโดกุ
ระดับชั้น ป.๑-๖
ระดับ สพป.รอ. เขต ๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
Skip วันเปิด/ปิดเรียน ปีกศ. 2555

วันเปิด/ปิดเรียน ปีกศ. 2555

+ ภาคเรียนที่ 1
* เปิดเรียน
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
* ปิดเรียน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

+ ภาคเรียนที่ 2
* เปิดเรียน
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
* ปิดเรียน
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556
Skip ปฏิทินปฏิบัติงานปีกศ. 2555

ปฏิทินปฏิบัติงานปีกศ. 2555

>> 21 กันยายน 2555
==> ทดสอบการอ่านระดับชั้นอนุบาล 3 - ชั้นป.5
>> 24-25 กันยายน 2555
==> สอบปลายภาค 1/2555 ทุกระดับชั้น
>> 27-28 กันยายน 2555
==> ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2555
>> 1 ตุลาคม 2555
==> แข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับ สพป.รอ.เขต 3 ณ โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ
>> 4-5 ตุลาคม 2555
==>
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับ สพป.รอ.เขต 3
>> 8 ตุลาคม 2555
==>
ประชุมครูฝ่ายประถมศึกษา
>> 15 ตุลาคม 2555
==>
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
>> 17 ตุลาคม 2555
==>
ประชุมครูฝ่ายปฐมวัย
>> 24 ตุลาคม 2555
==>
ลงทะเบียนเรียน+รับอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 พร้อมทั้งชำระค่ารถรับ-ส่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555
>> 25-26 ตุลาคม 2555
==>
แข่งขันทักษะทางวิชาการสถานศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับประเทศ ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
>> 30 ตุลาคม 2555
==> คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงเวลาปฏิบัติงานวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2555
==>
ร่วมกิจกรรมวันออกพรรษากับชุมชนในเขตเทศบาล ต.นาเมือง
>> 1 พฤศจิกายน 2555
==>
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2555

Skip วันเปิด/ปิดเรียน ปีกศ. 2554

วันเปิด/ปิดเรียน ปีกศ. 2554

+ ภาคเรียนที่ 1
* เปิดเรียน
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
* ปิดเรียน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

+ ภาคเรียนที่ 2
* เปิดเรียน
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554
* ปิดเรียน
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555
Skip Robot Skip รายการทีวีเพื่อการศึกษาSkip TV Online

TV Online